UTM

Proiectul TEMPUS – JEP144544-FR-JPHES

Scopul proiectului este dezvoltarea cooperării între universităţile şi companiile în Moldova prin utilizarea experienţei partenerilor europeni şi a experţilor din diverse ţări. Interesul celor 6 Universităţi constă în promovarea studiilor în domeniile tehnic, tehnologic şi de afaceri şi acoperă diferite ramuri reprezentate de diverse asociaţii de lucru sau companii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • de a îmbunătăţi calitatea ÅŸi relevanÅ£a învăţămîntului superior în următoarele domenii: mecanică, energie, TI, telecomunicaÅ£ii, radio electronică, industrie alimentară, industria textilă, construcÅ£ii, arhitectură-urbanism, economie, afaceri, marketing…
 • de a majora posibilităţile de angajare ale absolvenÅ£ilor ciclului I – Licenţă ÅŸi Ciclului II – Masterat
 • de a întări rolul universităţilor în transferul de cunoÅŸtinÅ£e în corespundere cu domeniul economic
 • de a instrui studenÅ£ii în domeniul antreprenoriatului, de a favoriza ÅŸi a susÅ£ine iniÅ£ierea de afaceri noi.

Direcţia de activitate IV “Antreprenoriat – crearea de întreprinderi ” în cadrul proiectului TEMPUS

Obiectivul direcţiei de activitate:
De a contribui la dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi de iniţiere a afacerii de către studenţi şi crearea infrastructurii de incubare a businessului la universităţile din Republica Moldova

Direcţia de activitate cuprinde:

 • Instruirea în domeniul antreprenoriatului ÅŸi crearea de întreprinderi de către studenÅ£i ÅŸi persoane care se afla la recalificare;
 • SusÅ£inerea directă la crearea de noi întreprinderi.

Sarcinile direcţiei de activitate:

 • A se informa privind modalităţile de creare a întreprinderilor în UE, asigurate de către universităţi ÅŸi asociaÅ£ii;
 • A elabora curricula ÅŸi materiale pentru instruire în iniÅ£ierea afacerii;
 • A iniÅ£ia instruirea studenÅ£ilor în iniÅ£ierea afacerii; 
 • A susÅ£ine cele mai bune planuri de afaceri în scopul creării de întreprindere;
 • A susÅ£ine crearea cîtorva afaceri prin activităţi de instruire ÅŸi consultanţă.

Rezultatele direcţiei de activitate, perioada ianuarie 2009 – decembrie 2010

I. Activităţi organizate în comun cu reprezentanţii universităţilor partenere din Moldova:

 • Elaborarea curriculei la disciplina „Antreprenoriat - iniÅ£ierea afacerii”;
 • Elaborarea manualului „Antreprenoriat. IniÅ£ierea afacerii” la care au participat 10 profesori de la toate universităţile partenere din Moldova (UTM, USM, ASEM, UASM, UCCM, USComrat);
 • Elaborarea materialului de suport în Power Point pentru cele 10 module ale cursului;
 • Organizarea seminarului ÅŸi predarea disciplinei Antreprenoriat la potenÅ£ialii lectori ai universităţilor din proiect în perioada 30.10.09 – 15.01.10. ÃŽn total la curs au participat 43 de formatori, care în rezultatul participării active la seminar, elaborarea în grup a unui plan de afaceri ÅŸi susÅ£inerea lui în faÅ£a a celor 10 profesori ce au elaborat materialele ÅŸi manualul, au obÅ£inut calificarea profesională de formator în domeniul „Antreprenoriat – iniÅ£ierea afacerii” ÅŸi au obÅ£inut Certificatul corespunzător.

II. Activităţi organizate la universităţile partenere din Moldova ca urmare a pregătirii cursului şi a formatorilor:

UTM (prof. Bugaian Larisa, prof. Gheorghiţă Maria, conf. Catanoi Valentina, 20 formatori)

 • Pe parcursul februarie – aprilie 2010 au fost realizate cursuri opÅ£ionale în domeniul antreprenoriatului pentru 4 grupe de studenÅ£i, masteranzi, amplasate în campusurile Botanica, Centru ÅŸi Râşcani. Cursurile au realizate de către formatorii creaÅ£i în rezultatul proiectului. Materialele pentru derularea seminarului pentru instruirea în domeniul antreprenoriatului pentru studenÅ£ii de diferite specialităţi au fost actualizate în dependenţă de profilul specialităţii.
 • Cursurile s-au finalizat cu consultarea în scopul finalizării elaborării planurilor de afaceri, care au fost prezentate ÅŸi evaluate de grupul de formatori ce au predat cursul. La instruire au participat 122 studenÅ£i, masteranzi ÅŸi doctoranzi. Participările active au fost motivate cu înmânarea certificatelor de finalizare a cursurilor.
 • ÃŽncepând cu aprilie 2010 Å£inând cont de importanÅ£a formării competenÅ£elor economico-manageriale, în special în domeniul antreprenorial, la ingineri la universitate a fost organizat un grup de lucru pentru a modifica conÅ£inutul planurilor de învăţământ pentru specialităţile inginereÅŸti. ÃŽn baza a mai multor dezbateri cu decanii ÅŸi ÅŸefii de catedră de specialitate s-a luat decizia de a introduce compartimentul „Antreprenoriat” pentru toate specialităţile inginereÅŸti  Universităţii în cadrul disciplinei de Management. Cursul se va finaliza cu elaborarea planului de afaceri în calitate de lucrare de an, bazată pe rezultatele proiectului  cu scopul comercializării produsului final sau a unei piese, serviciu planificat la proiectul de an de specialitate. Această decizie a fost aprobată la ÅŸedinÅ£a Senatului  din 30 noiembrie 2010 (procesul verbal nr.3 din 30 noiembrie 2010).

ASEM (prof. Cotelnic Ala, conf. Solcan Angela, lectorul Golovco Vasile)

 • ASEM pregăteÅŸte specialiÅŸti economiÅŸti, de aceia cunoÅŸtinÅ£ele în domeniul managementului activităţii antreprenoriale se capătă pe parcursul a mai multor discipline. Lucrul în cadrul proiectului a permis să fie îmbunătăţită structura obiectului Bazele antreprenoriatului. Iar noul manual este o sursă suplimentară pentru studenÅ£i.

USM (prof. Enicov Igor, conf. Jalencu Marian, 6 formatori)

 • ÃŽn cadrul USM, facultatea „Psihologie ÅŸi ÅžtiinÅ£e ale EducaÅ£iei” a fost organizat ÅŸi realizat cursul „Antreprenoriat – iniÅ£ierea afacerii” pentru studenÅ£ii doritori. Cursul sa desfăşurat în bune condiÅ£ii, înregistrându-se un interes sporit a respectivilor studenÅ£i pentru curs.
 • Am mediatizat scopurile proiectului ÅŸi semnificaÅ£ia cursului „Antreprenoriat – iniÅ£ierea afacerii” în cadrul USM, discutând cu  fiecare decan al USM.
 • S-a decis ca pentru specialităţile Drept, Jurnalism ÅŸi RelaÅ£ii InternaÅ£ionale modulul de antreprenoriat să fie încadrat în cursul de economie.

UASM (prof. Tomiţă Petru şi 9 formatori)

 • Membrii grupului participanÅ£i la seminarele proiectului au analizat conÅ£inutul programelor analitice la disciplinele economico-manageriale ÅŸi au decis că începând cu semestrul I al anului de studii 2010-2011 să efectueze modificări în conÅ£inutul programelor analitice la disciplina Management ÅŸi anume să fie inclus capitolul ,,IniÅ£ierea afacerii” cu un volum de ore de contact (30; 16) în dependenţă de specialitate.
 • La facultatea de horticultură, la ciclul II masterat de cercetare, specializarea ,,ÅžtiinÅ£e horticole”, în cadrul cursului ,,Sisteme informatice ÅŸi managementul proiectelor” a fost inclus compartimentul – iniÅ£ierea afacerilor în horticultură, cu un volum de 20 ore de contact, iar la lucrul individual fiecare masterand prezintă la finele cursului un proiect al planului de afaceri în domeniul horticulturii.

UCCM (conf. Melinte Claudia ÅŸi 7 formatori)

 • ÃŽn ianuarie – februarie 2010 UCCM a iniÅ£iat un proces de reevaluare a conÅ£inutului planurilor de studiu la toate specialităţile ÅŸi, Å£inând cont de importanÅ£a formării specialiÅŸtilor ne-economiÅŸti în domeniul antreprenorial, s-a luat decizia de a introduce cursul „Antreprenoriat” în calitate de disciplină la libera alegere pentru toate specialităţile  Universităţii. Această decizie a fost întărită la ÅŸedinÅ£a Senatului UCCM din 3 februarie 2010 (procesul verbal nr.4 din 3 februarie 2010).
 • ÃŽn perioada 21.09.2010 – 21.10.2010 la UCCM a fost desfăşurat seminarul pentru instruirea în domeniul antreprenoriatului a studenÅ£ilor UCCM. Seminarul s-a petrecut prin intermediul prezentării de către profesorii-formatori a cursului opÅ£ional „IniÅ£ierea afacerii”. La lucrările seminarului au fost invitaÅ£i studenÅ£ii tuturor anilor de studii de la ciclul I (licenţă). La seminar s-au înscris 70 studenÅ£i de la toÅ£i trei ani de studiu de licenţă. StudenÅ£ii înscriÅŸi reprezintă majoritatea specialităţilor UCCM – merceologie ÅŸi comerÅ£, marketing, informatică aplicată, achiziÅ£ii, drept, turism, finanÅ£e, contabilitate.

US din Comrat

 • La universitatea din Comrat in 2010 a fost creat Centrul de afaceri cu suportul donatorilor parteneri ai universităţii.

Noutăţi curente